Links

Titel
Der indkaldes hermed til generalforsamling Søndag d. 16. juni 2019 kl. 10:00 på Ølsted skole Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår 5. Fastlæggelse af kontingent og bidrag til vejfond for efterfølgende regn-skabsår (2020) i henhold til § 3 6. Indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse og suppleanter: a. På valg er formand Bent Andersen og Lars Meibom. Begge er villige til genvalg. Bestyrelsen har desværre erfaret, at Flemming er afgået ved døden, hvorfor der skal derfor vælges et nyt bestyrelsesmedlem for 1 år. b. Suppleanter: Jan Holse, som i 2017 blev valgt for to år, er igen på valg og er villig til genvalg. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant: a. Revisor, Bjarne Strand, er villig til genvalg. b. Revisorsuppleant, Ina Rasmussen, er villig til genvalg. 9. Eventuelt Ad. 6 Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal (jf. vedtæg-terne) være formanden i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Indkomne udgiftsgivende forslag eller vedtægtsændringer vil blive tilsendt med-lemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Adresse: Bent Andersen, Marguritevej 10, 3310 Ølsted. E-mail: bestyrelsen@grfsg.dk Modtag fremover indkaldelser og referater per email 90 % af medlemmerne har nu tilmeldt sig ordningen med at modtage post fra foreningen pr mail. Har du/I endnu ikke tilmeldt dig/jer, opfordres du/I til at gøre det snarest. Det kræver blot, at der sendes en bekræftende mail til bestyrelsen@grfsg.dk med angivelse af navn og adresse, så sparer foreningen også på papir og porto. Husk også, at du på foreningens hjemmeside (www.grfsg.dk) kan finde gamle re-ferater, foreningens vedtægter og ordensregler samt regler for afbrænding af ha-veaffald og beskæring af hække mod veje og stier.